Disclaimer Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam

Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en partners van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam, aangeboden informatie op de site van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en partners van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam, aangeboden- informatie op de site van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam. Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen
van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam of Inholland.

Hyperlinks:
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie
achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht:
Op de website rust een auteursrecht van Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: ultlab.crb@inholland.nl

Privacy:
Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven
worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie ons volledige Privacy Statement.

Toegang:
Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam de toegang tot de websites monitoren.

Privacyverklaring Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam
Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens om haar wettelijke-, onderwijs en onderzoekstaken goed uit te kunnen voeren. Ook voor bijvoorbeeld stages, extra begeleiding, studiereizen of andere diensten kan het zijn dat wij (extra) gegevens van je nodig hebben. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook de informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken is beschermd en voldoet aan de regels van de AVG en is geregeld via zogenaamde
‘verwerkersovereenkomsten’. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.